SBBI

Doelstelling en Beleid

Doelstelling

De doelstelling van onze vereniging wordt omschreven in artikel 2 van de statuten. In artikel 3 van die statuten staat beschreven op welke wijze de vereniging onder meer tracht die doelstelling te bereiken. 
(NB. de hieronder aangehaalde artikelen van de statuten, verwijzen naar de recent goedgekeurde statutenwijziging. Het passeren van de akte van statutenwijzing is voorzien voor 15 oktober 2019).

"Doel. Artikel 2
Lid 1. De Afdeling is een organisatie van en voor ouderen en stelt zich ten doel de belangen van alle ouderen op het gebied van het welzijn te behartigen en de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van ouderen als individu en als groep te bevorderen.
Verder streeft de Afdeling ernaar de gelijkwaardigheid van de ouderen aan de overige leden van de samenleving gestalte te geven en te streven naar een optimaal welzijn voor ouderen, in het bijzonder die van de in artikel 4 bedoelde leden.
Lid 2. De vereniging beoogt het algemeen nut.
Lid 3. De vereniging heeft geen winstoogmerk."

De statuten bij de oprichting van de Afdeling dateren van 10 juli 2007. Op 24 november 2009 vond een statutenwijziging plaats (onder meer in verband met de naamswijziging).  Op 18 oktober 2019 zijn de statuten aangepast aan de eisen in verband met een aangevraagde (en helaas niet toegekende) ANBI beschikking. In bijgevoegd PDF-bestand zijn de actuele doorlopende statuten te vinden.

Beloningsbeleid
Als afgeleide van artikelen 7, lid 7 en artikel 11 van de statuten is in artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement (vastgesteld d.d. 15 november 2018) beschreven welke vergoedingen afdelingsbestuurders kunnen ontvangen. Jaarlijks stelt het afdelingsbestuur de hoogte van de onkostenvergoedingen vast. De tekst van artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement is te vinden in de PDF-file.

Beleid
In 2018 is het Afdelingsbestuur gestart met het opstellen van een bestuurlijk jaarplan. Ook in 2019 een een dergelijk plan opgesteld. Deze bestuurlijke jaarplannen zijn te beschouwen als een beleidsplan van de vereniging en daarom ook tijdens de Algemene Ledenvergaderingen besproken. Op die manier konden de leden kennis maken met de bestuurlijke doelen van het Afdelingsbestuur.
Voor het jaar 2020 is inmiddels een concept-beleidsplan opgesteld. Dit plan wordt momenteel besproken binnen het Afdelingsbestuur en zal op 14 november 2019 ter vaststelling aan de Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd.
Het Bestuurlijk beleidsplan 2019 en het Beleidsplan 2020 zijn als link toegevoegd.

Bijlage: St_KBOaNV_doorlopende_ statuten_dd20191018.pdf

Bijlage: Be_KBOaNV_beloningsbeleid_20181115_art_5_HR.pdf

Lid worden

Ook lid worden? Check de voordelen van een lidmaatschap, klik hier...

Wat zijn wij

Een vitale organisatie van senioren voor belangenbehartiging, dienstverlening, informatie en ontspanning.

Contact

Voor algemene vragen belt u met onze servicelijn 030 - 60 63 965. U kunt ook ons contactformulier gebruiken, klik hier...