ANBI

ANBI - Doelstelling en Beleid

Een ANBI is verplicht de doelstelling, het beloningsbeleid en het beleidsplan te publiceren.

Doelstelling
De doelstelling van onze vereniging wordt omschreven in artikel 2 van de statuten. In artikel 3 van die statuten staat beschreven op welke wijze de vereniging onder meer tracht die doelstelling te bereiken. 
(NB. de hieronder aangehaalde artikelen van de statuten, verwijzen naar de recent goedgekeurde statutenwijziging. Het passeren van de akte van statutenwijzing is voorzien voor 15 oktober 2019).

"Doel. Artikel 2
Lid 1. De Afdeling is een organisatie van en voor ouderen en stelt zich ten doel de belangen van alle ouderen op het gebied van het welzijn te behartigen en de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van ouderen als individu en als groep te bevorderen.
Verder streeft de Afdeling ernaar de gelijkwaardigheid van de ouderen aan de overige leden van de samenleving gestalte te geven en te streven naar een optimaal welzijn voor ouderen, in het bijzonder die van de in artikel 4 bedoelde leden.
Lid 2. De vereniging beoogt het algemeen nut.
Lid 3. De vereniging heeft geen winstoogmerk."

De statuten bij de oprichting van de Afdeling dateren van 10 juli 2007. Op 24 november 2009 vond een statutenwijziging plaats (onder meer in verband met de naamswijziging). Recent hebben de leden een statutenwijziging vastgesteld in verband met de aanvraag ANBI-beschikking; de notaris is doende de akte op te maken, zodat deze binnenkort kan passeren.

Beloningsbeleid
Als afgeleide van artikelen 7, lid 7 en artikel 11 van de statuten is in artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement (vastgesteld d.d. 15 november 2018) beschreven welke vergoedingen afdelingsbestuurders kunnen ontvangen. Jaarlijks stelt het afdelingsbestuur de hoogte van de onkostenvergoedingen vast. De tekst van artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement is te vinden in de PDF-file.

Beleid
In 2018 is het Afdelingsbestuur gestart met het opstellen van een bestuurlijk jaarplan. Ook in 2019 een een dergelijk plan opgesteld. Deze bestuurlijke jaarplannen zijn te beschouwen als een beleidsplan van de vereniging en daarom ook tijdens de Algemene Ledenvergaderingen besproken. Op die manier konden de leden kennis maken met de bestuurlijke doelen van het Afdelingsbestuur.
Voor het jaar 2020 is inmiddels een concept-beleidsplan opgesteld. Dit plan wordt momenteel besproken binnen het Afdelingsbestuur en zal op 14 november 2019 ter vaststelling aan de Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd.
Het Ja_KBOaNV_Bestuurlijk_jaarplan_2018_dd_20180201.pdf   en het goedgekeurde, nog niet vastgestelde Beleidsplan 2020 zijn als link toegevoegd.

Bijlage: St_Statuten_oprichting_20070710.pdf

Bijlage: St_Statutenwijziging_20091124.pdf

Bijlage: Be_KBOaNV_beloningsbeleid_20181115_art_5_HR.pdf

Lid worden

Ook lid worden? Check de voordelen van een lidmaatschap, klik hier...

Wat zijn wij

Een vitale organisatie van senioren voor belangenbehartiging, dienstverlening, informatie en ontspanning.

Contact

Voor algemene vragen belt u met onze servicelijn 030 - 60 63 965. U kunt ook ons contactformulier gebruiken, klik hier...