Over de KBO Afdeling Nieuwegein/Vianen

Algemene Ledenvergadering

Twee maal per jaar houdt onze vereniging een Algemene Ledenvergadering (ALV): in het voorjaar (april) en in het najaar (november). Tijdens deze bijeenkomsten informeert het bestuur de leden over de verschillende onderwerpen, legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en worden belangrijke besluiten genomen.  In de ALV van april worden het jaarverslag en de jaarrekening over het voorgaande jaar vastgesteld.
In de ALV van november komt de begroting voor het nieuwe jaar aan bod. Ook die wordt door de ALV vastgesteld.

Volgens de statuten stelt de ALV bestuursbenoemingen vast, evenals het huishoudelijk reglement en (wijzigingen in) de statuten.

Na afloop van de ALV (die alleen toegankelijk is voor leden) volgt een tweede gedeelte, waarbij ook andere senioren uit Nieuwegein welkom zijn. Meestal organiseren we dan een informatiebijeenkomst over een bepaald thema. Hiervoor wordt vaak een gastspreker uitgenodigd. 

 

De agenda van elke vergadering staat in de rubriek Nieuws vermeld bij de aankondiging van die ALV.
Er verschijnt per ALV  een speciale uitgave onder de titel De Brugwachter. Hierin staat alle informatie die nodig is om dei vergadering te volgen: de agenda, het verslag van vorige ALV en de benodigde stukken waarnaar in de agenda wordt verwezen.  Zie de PDF-bijlage. 
Het jaarverslag en het beleidsplan over een bepaald jaar wordt - na vaststelling door de ALV - gepubliceerd onder button SBBI.

Bijlage: KBOaNV_NieuwsbriefBrugwachter_ALV_20201015.pdf

Lid worden

Ook lid worden? Check de voordelen van een lidmaatschap, klik hier...

Wat zijn wij

Een vitale organisatie van senioren voor belangenbehartiging, dienstverlening, informatie en ontspanning.

Contact

Voor algemene vragen belt u met onze servicelijn 030 - 60 63 965. U kunt ook ons contactformulier gebruiken, klik hier...